تایپوگرافیتایپوگرافیفرید ستاربخش۲۱ خرداد ۱۳۹۷
کالیگرافی تصویریکالیگرافی تصویریShahriya JamaliKapk۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
تایپوگرافیتایپوگرافیShahriya JamaliKapk۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
بسم الله الرحمن الرحیمبسم الله الرحمن الرحیمShahriya JamaliKapk۱۴ فروردین ۱۳۹۷
تایپوگرافی چهرهتایپوگرافی چهرهایلیار جباری۰۱ اسفند ۱۳۹۶
تایپوگرافی چهرهتایپوگرافی چهرهایلیار جباری۰۱ اسفند ۱۳۹۶
بازی با متن در ایلوستریتوربازی با متن در ایلوستریتورمهدی درویشی۱۹ بهمن ۱۳۹۶
تایپوگرافیتایپوگرافیShahriya JamaliKapk۰۲ بهمن ۱۳۹۶
تایپوگرافیتایپوگرافیShahriya JamaliKapk۲۸ آذر ۱۳۹۶
تایپوگرافی و شعر گرافیتایپوگرافی و شعر گرافیحسین علیزاده۲۷ آذر ۱۳۹۶
تایپوگرافیتایپوگرافیShahriya JamaliKapk۰۵ آذر ۱۳۹۶
تایپوگرافیتایپوگرافیShahriya JamaliKapk۰۴ آذر ۱۳۹۶
تایپوگرافیتایپوگرافیShahriya JamaliKapk۲۰ مهر ۱۳۹۶
تایپوگرافیتایپوگرافیShahriya JamaliKapk۰۲ مهر ۱۳۹۶
تایپوگرافی اشعار حضرت مولاناتایپوگرافی اشعار حضرت مولاناShahriya JamaliKapk۱۵ شهریور ۱۳۹۶
تایپوگرافیتایپوگرافیShahriya JamaliKapk۱۱ شهریور ۱۳۹۶
خوشنویسی مجازیخوشنویسی مجازیمحمدرضا میکائیل زاده۳۰ مرداد ۱۳۹۶
تایپوگرافیتایپوگرافیShahriya JamaliKapk۲۸ مرداد ۱۳۹۶
تایپوگرافیتایپوگرافیShahriya JamaliKapk۱۷ مرداد ۱۳۹۶
تایپوگرافیتایپوگرافیShahriya JamaliKapk۰۲ مرداد ۱۳۹۶
تایپوگرافی اسماالحسنیتایپوگرافی اسماالحسنیسید میثم رضوی۲۵ خرداد ۱۳۹۶
تایپوگرافی اسماالحسنیتایپوگرافی اسماالحسنیسید میثم رضوی۲۳ خرداد ۱۳۹۶
تایپوگرافیتایپوگرافیShahriya JamaliKapk۰۲ خرداد ۱۳۹۶
تایپوگرافیتایپوگرافیShahriya JamaliKapk۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶