هنرستان هنرهای زیباهنرستان هنرهای زیبا۰-۱۰۹ فروردین -۶۲۱
مدرسه اینورسمدرسه اینورس۰-۱۰۹ فروردین -۶۲۱
آموزشگاه هنرنوآموزشگاه هنرنو۱۰ مهر ۱۳۹۱
مدرسه ایدهمدرسه ایده۰-۱۰۹ فروردین -۶۲۱
آموزشگاه کرشمهآموزشگاه کرشمه۰۷ تیر ۱۳۹۰
مدرسه ویژهمدرسه ویژه۳۱ خرداد ۱۳۹۰