هنرستان هنرهای زیباهنرستان هنرهای زیبا۱۰ مهر ۱۳۹۱
مدرسه اینورسمدرسه اینورس۱۰ مهر ۱۳۹۱
آموزشگاه هنرنوآموزشگاه هنرنو۱۰ مهر ۱۳۹۱
مدرسه ایدهمدرسه ایده۱۰ مهر ۱۳۹۱
آموزشگاه کرشمهآموزشگاه کرشمه۰۷ تیر ۱۳۹۰
مدرسه ویژهمدرسه ویژه۳۱ خرداد ۱۳۹۰