علی وزیریانعلی وزیریان
آیدین آغداشلوآیدین آغداشلو
اسدالله چهره پردازاسدالله چهره پرداز
مصطفی اسدالهیمصطفی اسدالهی
مجید بلوچمجید بلوچ
اونیش امین الهیاونیش امین الهی
ایمان رادایمان راد
بیژن صیفوریبیژن صیفوری
فرزاد ادیبیفرزاد ادیبی
تورج صابری وندتورج صابری وند۲۴ آبان ۱۳۹۰
عین الدین صادق زادهعین الدین صادق زاده۱۵ مرداد ۱۳۹۰
آرش تنهاییآرش تنهایی۱۵ تیر ۱۳۹۰
محمد اردلانیمحمد اردلانی۱۱ تیر ۱۳۹۰
پریسا تشکریپریسا تشکری۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
علیرضا ذاکریعلیرضا ذاکری۱۴ فروردین ۱۳۹۰
مسعود نجابتیمسعود نجابتی۱۳ فروردین ۱۳۹۰
فرهاد فزونیفرهاد فزونی۱۲ فروردین ۱۳۹۰
فرشاد آل خمیسفرشاد آل خمیس۰۸ فروردین ۱۳۹۰
مهدی سعیدیمهدی سعیدی۰۸ فروردین ۱۳۹۰
محسن دایی نبیمحسن دایی نبی۲۸ اسفند ۱۳۸۹
فرشید مثقالیفرشید مثقالی۱۳ اسفند ۱۳۸۹
حیدر رضاییحیدر رضایی۱۳ اسفند ۱۳۸۹
علیرضا صدیقیعلیرضا صدیقی۱۳ اسفند ۱۳۸۹
ابراهیم حقیقیابراهیم حقیقی۱۳ اسفند ۱۳۸۹