بررسی پنج نسل پوسترهای عاشورایی  [گروه مطالب]
نقدی بر طرح های پیشنهادی برند رایتل  [گروه مطالب]
انتخاب قلم فارسی نوین  [گروه مطالب]
نشست یکروز ویژه با مصطفی اسداللهی از نزدیک  [گروه مطالب]
یک روز ویژه با مصطفی اسداللهی از نزدیک  [گروه مطالب]
رونمایی «قلم فارسی نوین» و نمایشگاه آثار طراحی قلم فارسی هنرجویان مدرسه ویژه  [گروه مطالب]