جنبش هلوتیکا توسط دارا؛ پیش به سوی حروف ایرانی  [گروه مطالب]
انتخاب قلم فارسی نوین  [گروه مطالب]
رونمایی «قلم فارسی نوین» و نمایشگاه آثار طراحی قلم فارسی هنرجویان مدرسه ویژه  [گروه مطالب]
وب سایت «تایپ فارسی»  [گروه مطالب]