در باب آفرینش  [گروه مطالب]
نمایشگاه تصویرسازی‌ های مینی مال  [گروه مطالب]
نمایشگاه گروهی چاپ دستی  [گروه مطالب]
نمایشگاه نقاشی های سونا عبدالعظیم زاده  [گروه مطالب]
کورسویی در مه  [گروه مطالب]
نمایشگاه تصویرسازی های عطیه مرکزی  [گروه مطالب]