نمایشگاه خط نگاره های سی هنرمند نوگرا  [گروه مطالب]
ورکشاپ نقاشی علی ذاکری  [گروه مطالب]
ورکشاپ چسب زخم  [گروه مطالب]
بخش پایانی ورکشاپ نقاشی علی ذاکری  [گروه مطالب]