تاسیس واحد مدیریت کیفیت در مدرسه اینورس  [گروه مطالب]
ورکشاپ های زمستانی مدرسه اینورس  [گروه مطالب]