سونامی ژاپن، آثار یکصد طراح گرافیک را به تهران کشید!  [گروه مطالب]
پیام زیست محیطی 30 طراح گرافیک از سراسر جهان  [گروه مطالب]
همایش هفته طراحی گرافیک گیلان  [گروه مطالب]