طراحی روی لباس نومانا  [گروه مطالب]
نمایشگاه طراحی روی تن پوش با عنوان «مهر مانا»  [گروه مطالب]