کتاب صد سال اعلان و پوستر فیلم در ایران  [گروه مطالب]
صد سال پوستر فیلم در ایران  [گروه مطالب]