گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران  [گروه مطالب]
نمایشگاه آثار دانش‌ آموختگان و هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا  [گروه مطالب]