پوستر جشنواره‌ موسیقی نواحی و جشنواره تئاتر عروسکی  [گروه مطالب]
طراح گرافیک ایرانی برنده مدال برنز  [گروه مطالب]
برگزیدگان بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر  [گروه مطالب]
نمایشگاه بین المللی پوستر روز جهانی گرافیک  [گروه مطالب]
مدعوین ایرانی در اولین نمایشگاه طراحی گرافیک دعوتی آسیا  [گروه مطالب]
پانزدهمین دوسالانه بین المللی پوستر لهستان  [گروه مطالب]
هشتمین سه سالانه بین المللی پوستر های صحنه ای  [گروه مطالب]
برنده مدال برنز سه سالانه پوسترهای صحنه ای بلغارستان  [گروه مطالب]