انتخاب 10 طرح جلد برتر ماهنامه سینمایی فیلم  [گروه مطالب]