مجسمه های فرشید مثقالی  [گروه مطالب]
نمایشگاه و نشست با موضوع مجسمه  [گروه مطالب]
دوره مجسمه سازی دیجیتال و کلاسیک  [گروه مطالب]
نشست مجسمه سازی معاصر  [گروه مطالب]