چهارمین جشنواره ملی پوستر خلیج همیشه فارس  [گروه مطالب]
کارگاه طراحی پوستر خلیج فارس  [گروه مطالب]
تا پایان فروردین ماه تمدید شد  [گروه مطالب]
نمایشگاه چهارمین جشنواره ملی پوستر خلیج فارس  [گروه مطالب]
نمایش پوستر های جشنواره ملی پوستر خلیج فارس  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوسترهای خلیج فارس  [گروه مطالب]
برگزار نمی‌شود!  [گروه مطالب]
معرفی جشنواره پوستر خلیج فارس  [گروه مطالب]
پوسترهای خلیج فارس در ایستگاه های مترو تهران  [گروه مطالب]