«۱۰۰ پرتره از جهان پهلوان تختی» رونمایی شد  [گروه مطالب]