ابراهیم حقیقی: به چه حقی نشانه تئاتر شهر را دستکاری کرده‌اید؟!  [گروه مطالب]