پنجمین دوره یکساله ارتباطات بازاریابی و تبلیغات مدرسه ویژه  [گروه مطالب]
نشست آزاد پنجمین دوره پیوسته ارتباطات، بازاریابی و تبلیغات  [گروه مطالب]
آغاز ششمین دوره یکساله ارتباطات بازاریابی و تبلیغات  [گروه مطالب]
گردهمایی ویژه ای ها  [گروه مطالب]