کارگاه رایگان نقاشی «با هم نقاشی کنیم»  [گروه مطالب]
اکسپوی آثار هنری در پیچ شمیران  [گروه مطالب]