فراخوان اولین جشنواره انیمیشن  [گروه مطالب]
آموزش طراحی کارکتر برای انیمیشن  [گروه مطالب]
کارگاه آموزش انیمیشن دو بعدی  [گروه مطالب]
ورکشاپ های آموزش انیمیشن دو بعدی  [گروه مطالب]
دومین دوره کانسپت انیمیشن با عنوان Katsu  [گروه مطالب]
دوره 8 ماهه انیمیشن دو بعدی با عنوان Animatika  [گروه مطالب]
حضور مدرسه اینورس در نهمین جشنواره انیمیشن  [گروه مطالب]