اینفوگرافیاینفوگرافیmahdi salami۰۲ مهر ۱۳۹۶
طراحی جلدطراحی جلدالهام صبری۰۳ آبان ۱۳۹۵
تمرین های  صفحه آرایی دوره دانشجوییتمرین های صفحه آرایی دوره دانشجوییراضیه آذرخش۲۵ دی ۱۳۹۴
آیهآیهmahdi salami۱۸ آبان ۱۳۹۴
طراحی جلد مجلهطراحی جلد مجلهزیبا صدقی۲۱ مهر ۱۳۹۴
مجله تراممجله تراممحمد جعفری۳۱ شهریور ۱۳۹۴
صفحه آراییصفحه آرایینرگس سرآمد۰۱ خرداد ۱۳۹۴
طراحی جلدطراحی جلدفاطمه بکری۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
صفحه آرایی شعرصفحه آرایی شعرفاطمه بکری۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
طراحی و صفحه آرایی رساله مقام معظم رهبریطراحی و صفحه آرایی رساله مقام معظم رهبریابوالقاسم جوپاری۲۹ بهمن ۱۳۹۳
طرح جلدطرح جلدسارا مظلوم۱۸ دی ۱۳۹۳
جلد کتاب 5جلد کتاب 5علی زعیم۱۶ دی ۱۳۹۳
جلد کتاب 4جلد کتاب 4علی زعیم۱۶ دی ۱۳۹۳
جلد کتاب 3جلد کتاب 3علی زعیم۰۳ دی ۱۳۹۳
جلد کتاب 2جلد کتاب 2علی زعیم۰۲ دی ۱۳۹۳
جلد کتاب 1جلد کتاب 1علی زعیم۰۲ دی ۱۳۹۳
طراحی مجلهطراحی مجلهنسیم کشتگر۱۰ آذر ۱۳۹۳
صفحه آرایی مجله فرهنگی-هنریصفحه آرایی مجله فرهنگی-هنریالهام راستجو۱۵ مهر ۱۳۹۳
ماه نوماه نوmahdi salami۰۴ مهر ۱۳۹۳
جلد کتاب ٢جلد کتاب ٢سعیده ترقی جاه۲۸ شهریور ۱۳۹۳
صفحه آرایی کتابصفحه آرایی کتابنسیم کشتگر۰۲ مرداد ۱۳۹۳
صفحه آراییصفحه آرایینسیم کشتگر۰۲ مرداد ۱۳۹۳
طراحی کاتالوگطراحی کاتالوگنسیم کشتگر۰۲ مرداد ۱۳۹۳
دو صفحه روبه رو مجلهدو صفحه روبه رو مجلهگلاره جواهرزاده۱۸ تیر ۱۳۹۳