این نمایشگاه با حمایت روزنامه اینترنتی گرافیک ایران "هفت رنگ" روز جمعه 12 آذرماه 1389 در کافه مرچ گشایش و تا 10 روز در همین محل برپا خواهد بود. (عکس ها از جواد سروش)


عرفان پورسلطانی

امیرعلی مددی (سردبیر هفت رنگ) و عرفان پورسلطانی