پایان جشنواره پوستر کرمانشاه  [گروه مطالب]
نشست یکروز ویژه با مصطفی اسداللهی از نزدیک  [گروه مطالب]
یک روز ویژه با مصطفی اسداللهی از نزدیک  [گروه مطالب]
گزارش نشست «یک روز ویژه از نزدیک با مجید عباسی»  [گروه مطالب]
گزارش نشست «یک روز ویژه از نزدیک با مجید بلوچ»  [گروه مطالب]
نشست آزاد و دوره تخصصی جامع بسته بندی  [گروه مطالب]
نمایشگاه طراحی روی تن پوش با عنوان «مهر مانا»  [گروه مطالب]
نمایشگاه و کارگاه پوستر «دور از نزدیک»  [گروه مطالب]
نمایشگاه طراحی شرقی  [گروه مطالب]