نشست آزاد و دوره تخصصی جامع بسته بندی  [گروه مطالب]
گزارش نشست دوره تخصصی جامع طراحی بسته بندی  [گروه مطالب]
دوره جامع طراحی بسته بندی  [گروه مطالب]
موزه گرافیک ایران گشایش یافت  [گروه مطالب]