گلگشت عشقگلگشت عشقامیر شجاع شجاعی پور۰۳ خرداد ۱۳۹۷
نوروزتان فرخنده بادنوروزتان فرخنده بادShahriya JamaliKapk۲۶ اسفند ۱۳۹۶
موج نو _اثار هشتمین نمایشگاه انفرادی نقاشیخط .مرداد ماه 96 تهرانموج نو _اثار هشتمین نمایشگاه انفرادی نقاشیخط .مرداد ماه 96 تهرانامیر شجاع شجاعی پور۰۳ شهریور ۱۳۹۶
نقاشیخطنقاشیخطمهرداد مقدم۰۵ مرداد ۱۳۹۶
سوی بهشت اسماعیل رضاییسوی بهشت اسماعیل رضاییاسماعیل رضایی۲۶ شهریور ۱۳۹۵
کالیگرافیکالیگرافیحسین شیخ زادگان۲۱ بهمن ۱۳۹۴
نمایشگاه نقاشیخط و تصویرسازی عنقای قافنمایشگاه نقاشیخط و تصویرسازی عنقای قافمهسا اصانلو۰۳ آذر ۱۳۹۴
نمایشگاه طراحیخط‌ های رضا عابدینینمایشگاه طراحیخط‌ های رضا عابدینیرضا عابدینی۱۱ آبان ۱۳۹۴
..................بهناز مسعودی۲۰ اسفند ۱۳۹۳
naghashi khatnaghashi khatnaight m۲۳ آذر ۱۳۹۳
امواجامواجparastoo khoshhesab۰۴ آذر ۱۳۹۳
نمایشگاه گروهی نقاشیخط در حلقه مستاننمایشگاه گروهی نقاشیخط در حلقه مستانمحمدرضا جوادی نسب۰۱ آبان ۱۳۹۳
قلمرو نقاشیخطقلمرو نقاشیخطعبدالرضا چارئی۲۵ مهر ۱۳۹۳
نـقـاشـیـخـطنـقـاشـیـخـطبهنام چارئی۲۵ مهر ۱۳۹۳
نقاشیخط 3نقاشیخط 3ملیحه سیف آبادی۱۵ مرداد ۱۳۹۳
نقاشیخط یه هنرجونقاشیخط یه هنرجوArt-Girl S.p۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
آثار نمایشگاه نیمی دف و نیمی بوم ، نیمی من و نیمی اوآثار نمایشگاه نیمی دف و نیمی بوم ، نیمی من و نیمی اومحمدرضا جوادی نسب۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
نقاشیخط 2نقاشیخط 2ملیحه سیف آبادی۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
نمایشگاه آثار نقاشیخط بر روی دفبوم های ابداعی محمدرضا جوادی نسبنمایشگاه آثار نقاشیخط بر روی دفبوم های ابداعی محمدرضا جوادی نسبمحمدرضا جوادی نسب۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
علی (ع)علی (ع)سامان مومنی۱۶ فروردین ۱۳۹۳
عشق و قیرعشق و قیرهانی شرار۲۵ اسفند ۱۳۹۲
چشمهایشچشمهایشهانی شرار۲۴ اسفند ۱۳۹۲
بسم اللهبسم اللهمختار اصغری۲۶ بهمن ۱۳۹۲