گرافیک نت؛ در ۱۵ سالی که از عمر انجمن گذشته عدم هماهنگی و همفکری اعضای هیئت مدیره یکی از مشغله های اصلی تیم های هدایت کننده بوده و هنوز هم هست. به جرأت می توان گفت که اگر چه تک تک اعضای هیئت مدیره از تجربه و دانش کافی برای هدایت انجمن برخوردار بودند، هرگز نتوانسته‌اند به عنوان یک تیم منسجم در هدایت انجمن نقش ایفا کنند. ما فکر می کنیم که به جای انتخاب اعضای هیئت مدیره بصورت تک تک، بهتر است که هیئت مدیره به عنوان یک تیم انتخاب شوند.
طبیعی است که این تیم قبل از داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره از اتفاق نظر و همفکری لازم برای پیشبرد برنامه های انجمن برخوردار هستند.

ما کی هستیم؟

ما گروهی از اعضای انجمن هستیم که بر پایه تفاهم و همفکری برای پیش برد اهداف انجمن گرد هم آمده ایم، اعضای این گروه: فرزاد ادیبی، اونیش امین الهی، پریسا تشکری، علی رشیدی، رامین شیخانی، کوروش قاضی مراد و مریم کهوند هستند. (برای آشنایی بیشتر با افراد این گروه به وب سایت انجمن مراجعه شود.)

دیدگاه ما؟
ما فکر می کنیم همه‌ی اعضای انجمن باید در اداره‌ی آن سهیم باشند. از آن جا که بیش از ۷۰% اعضای انجمن کم تر از ۴۰سال دارند، این شور وشوق می تواند حال و هوای تازه ای را در انجمن ایجاد کند.

ما باور داریم انجمن ۱۰۰۰ نفره، پشتوانه ای ارزشمند برای تأثیر هر چه بیشتر طراحی گرافیک ایران در سطح ملی و بین المللی است.

ما انجمن را یک تشکل صنفی می دانیم و قائل به هیچ تمایزی میان فعالیت های صنفی و فرهنگی نیستیم.

ما به پیش کسوتان به عنوان یک ارزش و سرمایه نگاه می کنیم و باور داریم که به جای درگیر کردن آن ها در امور اجرایی باید از اعتبار و تجربه ی این عزیزان برای پیش برد برنامه های انجمن استفاده کنیم.