گرافیک نت؛ اسامی هنرمندان حاضر در بی ینال پوستر بولیویا 2013 منتشر شد:
Bienal del Cartel Bolivia BICeBé 2013
در بخش A - فعالیت‌ها و موضوعات فرهنگی
مهدی سعیدی
پریسا تشکری
مجید کاشانی
مهدی فتاحی


در بخش B - مسائل سیاسی و اجتماعی
سیدمهدی موسوی


در بخش C - آثار تجاری
آرمان زرگام


در بخش D - با موضوع بحران اقتصاد جهانی
مهدی وفایی راد
پویا حبیب زاده
هادی ارجمند

برای مشاهده و اطلاع از آخرین خبرهای این رویداد به نشانی اینترنتی بی ینال پوستر بولیویا مراجعه نمائید.

www.bicebebolivia.com/BICEBE/seleccionados.html#catB