نودمین جلسه‌ گپ گرافیک با حضور سه میهمان ویژه  [گروه مطالب]
نشست تخصصی گروه گپ گرافیک  [گروه مطالب]
گزارش نشست نود و سوم گپ گرافیک تبریز  [گروه مطالب]