جدایی نادر از سیمین برنده بهترین فیلم خارجی شد  [گروه مطالب]