مُشدٌد؛ نمایشگاه آثار فرهاد فزونی  [گروه مطالب]
تیر زدن در چشم ارواح  [گروه مطالب]