نمایشگاه تصویرسازی یک رویای کودکانه  [گروه مطالب]
مشق مستان در گالری احسان  [گروه مطالب]