نمایشگاه طراحی روی تن پوش با عنوان «مهر مانا»  [گروه مطالب]
آثار فرزاد ادیبی در گالری ایده مرور شد  [گروه مطالب]