فراخوان نمایشگاه "گرافیک معاصر ایران"  [گروه مطالب]
انصراف از همکاری با کتاب سیاه  [گروه مطالب]