ورکشاپ نقاشی علی ذاکری  [گروه مطالب]
بخش پایانی ورکشاپ نقاشی علی ذاکری  [گروه مطالب]
کارگاه نقاشی خیریه هنرستانهای هنرهای زیبا  [گروه مطالب]