تورهای عکاسی از بازار تاریخی تهران برگزار می شود  [گروه مطالب]