ورکشاپ طراحی پوستر مخابرات  [گروه مطالب]
کارگاه طراحی پوستر نخستین جشنواره پرچم  [گروه مطالب]