نمایشگاه پوستر و نشانه های وحید بهرامی  [گروه مطالب]
«مقام یار» نمایشگاه گروهی پوسترهای عاشورا  [گروه مطالب]
نمایشگاه بین المللی پوستر روز جهانی گرافیک  [گروه مطالب]