هفته طراحی گرافیک ایران؛ 1392  [گروه مطالب]
مراسم گشایش هفته طراحی گرافیک ایران  [گروه مطالب]
طراح گرافیک فرانسوی؛ میهمان هفته طراحی گرافیک ایران  [گروه مطالب]
مراسم آغاز هفته گرافیک ایران  [گروه مطالب]
باید نشان دهیم گرافیک به چه کار می‌آید!  [گروه مطالب]