سونامی ژاپن، آثار یکصد طراح گرافیک را به تهران کشید!  [گروه مطالب]