45 سال فعالیت ابراهیم حقیقی رونمایی شد  [گروه مطالب]