ورکشاپ خوشنویسی و نقاشی خط  [گروه مطالب]
نمایشگاه آثار نقاشی خط  [گروه مطالب]