نشست تخصصی بررسی علم، معنویت و هنر  [گروه مطالب]
سرامیک در فضای شهری  [گروه مطالب]
بررسی عکاسی مستند آیین ها و مناسک قومی و مذهبی  [گروه مطالب]