فراخوان «هم اندیشی نشانه شناسی تبلیغات در ایران»  [گروه مطالب]