نمایشگاه خوشنویسی غدیریه در موزه هنرهای معاصر اهواز  [گروه مطالب]