گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران  [گروه مطالب]
چهارمین نمایشگاه موزه‌ی گرافیک ایران با عنوان «بازدید»  [گروه مطالب]
پناهگاهی برای آثار تاریخ گرافیک ایران  [گروه مطالب]