نمایشگاه نشانه های محسن صیدگر  [گروه مطالب]
نمایشگاه گروهی انجمن گرافیک گیلان  [گروه مطالب]