نمایشگاه پوستر تایپوگرافی محمد اردلانی  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوستر با عنوان «دختر خورشید»  [گروه مطالب]