انتخاب 10 طرح جلد برتر ماهنامه سینمایی فیلم  [گروه مطالب]
غبار زمان؛ نوشته ای از سردبیر گرافیک نت  [گروه مطالب]