«مقام یار» نمایشگاه گروهی پوسترهای عاشورا  [گروه مطالب]